1. Obxecto

En aplicación da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía de los Dereitos Dixitais e do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destos datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos); CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA informa de que os datos persoais que se recollen a través dos formularios deste sitio web  www.cruprod.com  inclúense nos ficheiros automatizados de usuaries dos servizos de CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA.

2. Identificación da responsable do tratamento dos datos

A responsable do tratamento dos datos des usuarie é:

Identificación: CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA

Domicilio: Rúa Illas Cíes, nº10, Nigrán, Pontevedra.

Rexistro Provincial de Cooperativas, Xefatura Territorial de Consellería de Emprego e Igualdade de Vigo, Libro de Inscrición de Sociedades Cooperativas ao tomo XIII, folla 1182-PO e baixo o Asento núm. 1.

Correo electrónico: cru@cruprod.com

3. Finalidade e lexitimación

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais e de contacto fanse coa  finalidade de facilitar a xestión do proceso de venta de produtos dispoñibles neste sitio web, incluídos os datos persoais financeiros ou bancarios que sexan necesarios a efectos de utilizar os medios de pago. O tratamento dos datos des usuaries obedece á seguinte finalidade e lexitimación:

 • Venta de produtos: execución do contrato de compravenda, interese lexitimo de CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA. 
 • Comunicacións posteriores á execución do contrato, como resolver problemas, efectuar avisos ou facilitar o uso do sitio web aes usuaries: execución do contrato de compravenda, interese lexitimo de CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA.
 • Realizar o proceso de contabilidade: obriga legal e interese lexitimo de CRU. 
 • Cumprir con obrigas fiscais: obriga legal. 

4. Terceiras persoas destinatarias

CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA informa aes usuaries de que, salvo obriga legal ou consentimento expreso pola súa  parte, non cederá os seus datos a terceiras persoas.

Aos efectos deste apartado, o proceso de compra dos produtos implica o  consentimento expreso para a cesión dos datos de usuarie  á empresa ou empresas provedoras destes bens se fose necesario para a correcta xestión da compra de usuarie e para atender calquera incidencia ou reclamación que quixera facer chegar.

Ningunha doutras provedoras poderá tratar os datos des usuaries de modo diferente ao que CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA realiza; non poderán, a súa vez, ceder os datos des usuaries  a terceiras persoas sen consentimento expreso des usuaries; nin outorgarlles menos dereitos que os que CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA lles outorga.

5. Prazo de conservación

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou e usuarie non solicite a súa supresión. Tamén durante o prazo polo cal puideran derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados. En ningún caso se levará a cabo tratamento algún por máis duración da estritamente necesaria en función da finalidade para a cal foron recadados os datos.

6. Dereitos des usuaries

Es usuaries que proporcionaran os seus datos persoais poden exercitar os seguintes dereitos, en calquera momento, mediante unha solicitude a través de correo electrónico cru@cruprod.com :

 • Dereito de acceso: obter confirmación de se se están tratando ou non os seus datos persoais e que tratamento se lles está proporcionando. 
 • Dereito de rectificación: obter a rectificación de aqueles datos persoais que lle concirnan e sexan inexactos.
 • Dereito de supresión: obter a supresión dos seus datos. CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA estará obrigada a executar a supresión sen dilacións indebidas.
 • Dereito á limitación: limitar o tratamento dos seus datos persoais que, en consecuencia, unicamente poderán ser obxecto de tratamento por CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións. En particular, es usuaries poden exercer este dereito para limitar as finalidades do tratamento, sempre que isto non leve o incumprimento de obrigas legais de orde público, tales como obrigas fiscais e outras, por parte de CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA.
 • Dereito á portabilidade: e interesade terá dereito a solicitar a CRU PRODUCIÓNS S. COOPERATIVA GALEGA a remisión a outro responsable dos datos que le facilitara.
 • Revogación do consentimento: revogar en calquera momento o tratamento dos seus datos persoais.
 • Reclamación ante a Autoridade de Control: En calquera caso, se e usuarie considera que non atendemos correctamente as súas solicitudes, infórmaselle de que pode cursar reclamación ante a correspondente Autoridade de Control, no caso do Estado español, a Axencia Española de Protección de Datos.

Para poder facilitarlle o exercicio dos seus dereitos será necesario que a persoa usuaria acredite que é a lexitima titular dos datos mediante DNI, Pasaporte, ou calquera outro documento oficial acreditativo. Na solicitude, deberá indicar o dereito ou dereitos que quere exercitar, así como os datos afectados.

7. Consentimento

If after reading the privacy and user policy you agree, you will give youSi tras ler a política de privacidade e usuarie está conforme, dará o seu consentimento libre, informado e inequívoco mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado do recadro disposto ao efecto.

In the event that the user does not provide their data or does so in an erroneous or incomplete manner, their request will En caso de que e usuarie non facilite os seus datos ou o faga de forma errónea ou incompleta, a súa solicitude non poderá ser atendida, resultando imposible proporcionarlle a información solicitada ou levar a cabo la contratación.